مراحل فعال کردن Popup در مرورگر FireFox برای چاپ کردن مرخصی تاکسیرانی سنندج

بر طبق تصاویر و بصورت مرحله به مرحله کار را انجام دهید

1-2-3-4-