ثبت خودرو جدید

قبل از شروع به ثبت خودرو جدید موارد زیر را بخوانید:

پس از دریافت کد پیگیری،آن را به خاطر بسپارید.

از ورود صحیح اطلاعات اطمینان حاصل نماید

پس از ذخیره مشخصات خودرو، جهت فعال نمودن خودرو ، کارت خودرو خود را به مسئول سازمان تاکسیرانی ارائه دهید.

هر خودرو فقط یک بار میتواند ثبت شود.

نوع خودرو
مشخصات خودرو
انصراف