کمکهای تاکسیرانان شهر سنندج به مردم زلزله زده کرمانشاه

از هيچ كمك مشفقانه و انسان دوستانه ائي فرو نخواهيم گذاشت .اميدواريم كمك هاي ناچيز تاكسي داران و تاكسيرانان ذره ائي از انبوه اندوه مردم حادثه ديده را تسكين ببخشد

به نام خدا

سازمان تاكسيراني و تاكسيرانان شريف سنندج چونان لاله داغ بردل دارند ، داغ هزاران نفر حادثه ديده ي خشم طبيعت با اين همه از صميم جان خود را با مردم مقاوم و آسيب ديده ي استان قهرمان كرمانشاه و ساكنان داغدار و درد مند زلزله زده شريك ماتم مي دانيم .

در اين راستا همان گونه كه پيش تر گفته بوديم از هيچ كمك مشفقانه و انسان دوستانه ائي فرو نخواهيم گذاشت .اميدواريم كمك هاي ناچيز تاكسي داران و تاكسيرانان ذره ائي از انبوه اندوه مردم حادثه ديده را تسكين ببخشد.ما چونان ديگر آحاد مردم شهرمان ضمن سوگواري حاضر و آماده ي هر نوع خدمات رساني هستيم و خواهيم بود باشد هم وطنان داغدارمان را حي سبحان سكينه و آرام ببخشد و هداياي ناچيزمان به مثابه ي پاي موري باشد در خدمت سليمان .